Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 623/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Myszkowie z 2015-03-19

Sygn. akt I C 623/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Myszkowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Aleksandra Korusiewicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Magdalena Iwańska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2015 roku w M.

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo - Usługowemu (...). W. A. Z. sp.j. z siedzibą w Z.

o zwolnienie spod egzekucji

1.  zwalnia spod egzekucji zajęte w dniu 11 września 2014 roku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. (...) T. P. w sprawie o sygn. Km (...) środki pieniężne w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) oraz ruchomości w postaci:

a)  telewizora (...) S. (...) cali model LC- (...) wraz z kablem zasilającym i pilotem,

b)  kompletu wypoczynkowego skórzanego w kolorze czekoladowym składającego się z kanapy 3 - osobowej, kanapy 2 - osobowej i fotela oraz stolika okrągłego drewnianego w kolorze brązowym,

c)  witryny o wysokości 1,9 metra, dwuskrzydłowej, częściowo przeszklonej w kolorze brązowym,

d)  witryny o wysokości 1,9 metra, jednoskrzydłowej, częściowo przeszklonej w kolorze brązowym,

e)  komody czteroszufladowej o wysokości około 70 cm, dwóch szafek w kolorze brązowym,

f)  telewizora (...) 32 cale, s/n: (...), (...) wraz z kablem zasilającym i pilotem,

g)  lodówko - zamrażarki marki B. (...) o wysokości 1,60 metra koloru srebrnego,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 812,00 zł (osiemset dwanaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 623/14

UZASADNIENIE

Powódka M. J. w dniu 10 października 2014r. wniosła przeciwko pozwanemu Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu (...) W. W., A. (...) Sp. jawna z siedzibą w Z. pozew o zwolnienie spod egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. (...) T. P. pod sygn. KM (...) przedmiotów będących jej własnością w postaci: a) telewizora (...) S. (...) cali z kablem zasilającym i pilotem, b) kompletu wypoczynkowego skórzanego: kanapy trzyosobowej, kanapy dwuosobowej, fotela ze stolikiem okrągłym w kolorze brązowym, c) witryny o wysokości 1,9 m, dwuskrzydłowej, częściowo przeszklonej w kolorze brązowym, d) witryny o wysokości 1,9 m, jednoskrzydłowej, częściowo przeszklonej w kolorze brązowym, e) komody o wysokości około 70 cm, czteroszufladowej i 2 szafek w kolorze brązowym, f) kompletu w postaci stołu drewnianego koloru brązowego wraz z 6 szt. krzesłami drewnianymi z siedziskiem w kolorze zielonym, g) telewizora (...) 32 cale z kablem zasilającym i pilotem, h) lodówko-zamrażarki (...) C. w kolorze srebrnym oraz i) środków pieniężnych w wysokości 800 zł. Jednocześnie wniosła o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego wg norm przypisanych.

W uzasadnieniu podała, że Komornik Sądowy T. P. prowadzi postępowanie egzekucyjne z wniosku pozwanego przeciwko jej małżonkowi H. J. na podstawie tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w C. (...) z dnia 07 maja 2014r., sygn. akt (...) opatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 18 sierpnia 2014r. W dniu 11 września 2014r. Asesor Komornika Sądowego – D. C. dokonał czynności egzekucyjnych na nieruchomości pod adresem M. ul. (...), która stanowi wyłączną własność jej córki M. K., o czym Asesor D. C. został poinformowany. Wówczas dokonano zajęcia w/w ruchomości oraz środków pieniężnych w wysokości 800 zł. Ze wskazanych ruchomości jedynie telewizor (...) S. został wywieziony przez Komornika z nieruchomości. Wskazane ruchomości stanowią własność powódki, a nie dłużnika, o czym Komornik wielokrotnie był informowany. W trakcie czynności zostały zajęte także środki w kwocie 800 zł., mimo iż powódka wskazywała że są jej własnością. Na potwierdzenie powódka otrzymała kwit, jednakże okazało się, że w/w środki zostały przez Asesora wpisane jako wpłata samego dłużnika. Z protokołu zajęcia ruchomości z dnia 11 września 2014r. wynika, że dłużnik nie uczestniczył w w/w czynnościach, zaś z wręczonego jej pokwitowania wynika, że rzekomo wpłaty dokonał dłużnik osobiście. W dniu 03 października 2014r. skierowała do pozwanego pismo wskazujące, że jest właścicielem w/w ruchomości i środków pieniężnych wnosząc o odstąpienie od egzekucji w tym zakresie oraz skierowania do Komornika Sądowego stosownego wniosku. Wobec braku podjęcia przez pozwanego i Komornika Sądowego stosownych działań, a także terminu wynikającego z art. 841 § 3 kpc, powódka wystąpiła z niniejszym powództwem. Wiedzę o dopuszczeniu się naruszenia tj. zajęcia przedmiotowych ruchomości powzięła dnia 11 września 2014r. tj bezpośrednio przy czynnościach.

Pozwany Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...) W. W., A. (...) Sp. jawna z siedzibą w Z. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego wg. norm przypisanych.

W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 29 września 2011r. wystąpił do Sądu Rejonowego w C. (...) z powództwem o zapłatę kwoty 69 102 zł. przeciwko spółce działającej pod firmą (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z., w następstwie którego w dniu 20 grudnia 2011r. został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (VIII GNc (...)). Następnie pozwana uzyskała w dniu 17 kwietnia 2012r. tytuł wykonawczy opatrzony w klauzulę wykonalności. Pozwana skierowała w dniu 17 maja 2012r. wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w S. (...)T. B., lecz w dniu 31 grudnia 2012r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne zgodnie z art. 824 § 1 pkt 3 kpc. Z pełnego odpisu KRS Spółki działającej pod firmą (...) Sp. z o.o. wynika, że w czasie kiedy powstawało zobowiązanie H. J. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a J. N. – Członka Zarządu we wspomnianej Spółce. W związku z powyższym pozwany zgodnie z treścią art. 299 § 1 ksh wystąpił z pozwem przeciwko H. J. i J. N., w następstwie którego Sąd Okręgowy w C. (...) w dniu 07 maja 2014r. w sprawie o sygn. VGC (...) wydał wyrok. W dniu 02 września 2014r. pozwana skierowała do Komornika Sądowego T. P. – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. (...) (KM (...)) wniosek o wszczęcie egzekucji w oparciu o w/w wyrok. W dniu 11 września 2014r. Asesor Komorniczy D. C. dokonał zajęcia ruchomości o łącznej wartości 3 100 zł. szczegółowo wymienionych w protokole zajęcia. Mimo, iż powódka skierowała do pozwanego pismo, w którym wskazała, że jest właścicielem zajętych ruchomości to jednak nie wykazała interesu prawnego na potwierdzenie, że zajęte ruchomości są jej własnością. Stąd też pozwany nie miał możliwości odnieść się do zarzutu powódki. Podkreślenia wymaga, że działanie powódki i H. J. w postaci zawarcia w dniu 05 października 2011r. umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w M. przed notariuszem G. B. (Rep. A Nr (...)) uznać należy za działanie z pokrzywdzeniem wierzyciela/pozwanego. Powództwo o zapłatę przeciwko (...) Sp. z o.o. zostało skierowane do sądu w dniu 29 września 2011r., w momencie kiedy między małżonkami istniała majątkowa wspólnota małżeńska. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się wypłacalny w mniejszym stopniu niż przed dokonaniem czynności. Umowa o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej zawarta z pokrzywdzeniem wierzyciela może być przez niego zakwestionowana (wyrok SN z dnia 28.04.2004r., sygn. III CK 469/02) Ponadto, pokrzywdzenie wierzyciela następuje na skutek takiego stanu faktycznego majątku dłużnika, który powoduje niemożność, utrudnienie lub odwleczenie zaspokojenia dłużnika. Mimo, iż pomiędzy współmałżonkami istnieje obecnie rozdzielność majątkowa, to powódka w dniu 05 września 2013r. w ugodzie pozasądowej uznała zobowiązanie (...) Sp. z o.o. w wysokości 89 395,99 zł. i zobowiązała się do zapłaty w terminach określonych w § 3 przedmiotowej ugody.

Na rozprawie w dniu 05 marca 2015r. pozwany przyznał, że nie uzyskał klauzuli wykonalności przeciwko powódce jako małżonce dłużnika H. J.. (k: 112v)

Sąd ustalił stan faktyczny:

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie o sygn. VIII GNc (...) Sąd Rejonowy w C. (...) nakazał (...) Sp. z o.o. z siedziba w Z. aby zapłacił PHU (...) W. W., A. Z. Sp. j. z siedzibą w Z. kwotę 69 101,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot i dat oraz kwotę 4 481 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. W/w nakaz zapłaty stał się prawomocny z dniem 01 lutego 2012r. i został w dniu 17 kwietnia 2012r. opatrzony w klauzulę wykonalności. Wspólnikami i jednocześnie członkami zarządu (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Z. byli H. J. i J. N.. Postępowanie egzekucyjne prowadzone na wniosek pozwanego PHU (...) W. W., A. Z. Sp. j. w Z. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w S. (...) T. B. pod sygn. akt Km (...) zmierzające do wyegzekwowania należności wynikającej z w/w tytułu wykonawczego postanowieniem z dnia 31 grudnia 2012 zostało umorzone w całości wobec bezskuteczności egzekucji. (dowód: pozew o zapłatę k: 54-61, nakaz zapłaty k: 62-64, postanowienie z dnia 17 kwietnia 2012r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności k: 65, wniosek egzekucyjny k: 66-67, postanowienie z dnia 31 grudnia 2012r. k: 68, odpis pełny KRS k: 71-74, zeznania świadka H. J. k: 97v-98)

W dniu 05 sierpnia 2013r. pomiędzy powódką i pozwanym została zawarta ugoda, w której powódka jako „dłużnik” zobowiązała zapłacić kwotę 21 500 zł. w dwóch ratach: I rata w wysokości 10 000 zł. do dnia 13 sierpnia 2013r. i II rata w wysokości 11 500 zł. do dnia 11 października 2013r. W § 2 w/w ugody powódka oświadczyła jest świadoma zobowiązania wynikającego z opisanego wyżej nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w C. (...) z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie o sygn. VIII GNc (...) wobec wierzyciela i zobowiązuje spełnić w/w zobowiązanie na rzecz wierzyciela jako swój dług. (dowód: ugoda k: 86)

Wyrokiem z dnia 07 maja 2014r. w sprawie o sygn. V GC Sąd Okręgowy w C. (...) zasądził od pozwanych H. J. i J. N. solidarnie na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) W. W., A. Z. Sp. j. w Z. kwotę 89 395,99 zł. oraz koszty procesu w kwocie 8 087 zł. W/w wyrokowi w dniu 18 sierpnia 2014r. została nadana klauzula wykonalności przeciwko H. J. i J. N.. (dowód: wyrok k: 14-15, pozew o zapłatę k: 75-81)

Powódka zawarła związek małżeński z H. J. w 1975r. W dniu 05 października 2011r. pomiędzy powódką i jej małżonkiem H. J. została zawarta małżeńska umowa rozdzielności majątkowej. Pomiędzy małżonkami J. nie została orzeczona separacja ani rozwód. (dowód: akt notarialny – umowa majątkowa małżeńska ustanowienia rozdzielności majątkowej zawarta w dniu 05 października 2011r. przed notariuszem G. B. w Kancelarii Notarialnej w M. zapisana w Rep. A nr (...) k: 20-21, zeznania powódki k: 112v-113)

W dniu 02 września 2014r. pozwany PHU (...) W. W., A. Z. Sp. j. z siedzibą w Z. złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. (...) T. P. wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko H. J. i J. N. celem wyegzekwowania należności objętej w/w tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w C. (...). Sprawa została zarejestrowana pod sygn. Km (...). O wszczęciu egzekucji Komornik Sądowy powiadomił dłużnika H. J. pismem z dnia 05 września 2014r. W dniu 11 marca 2014r. Asesor Komornika Sądowego D. C. przybył do miejsca zamieszkania dłużnika na nieruchomość położoną w M. przy ul. (...). Na w/w nieruchomości zastano powódkę oraz matkę powódki. Ani dłużnik, ani wierzyciel nie brali udziału w czynnościach egzekucyjnych. Podczas czynności Asesor Komorniczy dokonał zajęcia ruchomości w postaci: a) telewizora (...) S. (...) cale, kilkuletniego wraz z kablem zasilającym i pilotem, b) kompletu wypoczynkowego skórzanego w postaci kanapy 3-osobowej, kanapy 2-osobowej, fotela, c) witryny dwuskrzydłowej częściowo przeszklonej, d) witryny jednoskrzydłowej częściowo przeszklonej, e) komody i 2 szafek, f) kompletu w postaci stołu drewnianego z 6 krzesłami z siedziskami w kolorze zielonym, g) telewizora (...) 32 cale, 5 letniego wraz z kablem zasilającym i pilotem, h) lodówko-zamrażarki B. C., srebrnej kilkuletniej. Asesor Komorniczy zabrał również z parapetu okiennego pieniądze w kwocie 800 zł. uprzednio tam położoną przez powódkę. Wystawił wówczas pokwitowanie potwierdzające, iż wpłaty dokonał sam dłużnik. Gdy powódka zapytała, gdzie są pieniądze wówczas Asesor Komornika odpowiedział, że były to je wziął. W trakcie tych czynności egzekucyjnych dłużnik nie był obecny. W dniu zajęcia dłużnik telefonicznie skontaktował się z Asesorem Komorniczym i przedstawił swoją sytuację majątkową. Na dzień 25 listopada 2014r. Komornik Sądowy wyznaczył termin I licytacji w/w ruchomości. (dowód: pokwitowanie k: 17, zeznania powódki k: 112-113, akta postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego Km (...) a z nich wniosek egzekucyjny k: 1-2, tytuł wykonawczy k: 4, protokół z czynności egzekucyjnych k: 40, protokół zajęcia ruchomości k: 41, obwieszczenie o licytacji k: 59)

Nieruchomość położona w M. przy ul. (...), na której dokonano czynności egzekucyjnych obecnie stanowi własność córki powódki i dłużnika - M. K., a powódce i jej mężowi H. J. przysługuje służebność mieszkania. Dłużnik H. J. zajmuje na nieruchomości jeden pokój na piętrze, w którym znajduje się łóżko, szafa i stary telewizor zajęty przez Komornika, lecz nie zabrany. Uprzednio nieruchomość ta stanowiła współwłasność powódki oraz M. K. i nigdy nie stanowiła własności lub współwłasności dłużnika. Od 2003r. powódka wraz z małżonkiem nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Telewizor marki S. (...)-calowi został kupiony przez powódkę w dniu 17 stycznia 2013r. za kwotę 2 999 zł. z pieniędzy otrzymanych przez powódkę z odprawy emerytalnej. (...) znajdujące się na parterze w salonie w postaci kompletu wypoczynkowego ze skóry, stolika okrągłego drewnianego, komody, 2 szt. witryn kupiła M. K. wraz z matką powódki w 2008r. w prezencie dla powódki na jej pięćdziesiąte piąte urodziny. Stół drewniany koloru brązowego wraz z 6 krzesłami drewnianymi z siedziskami materiałowymi w kolorze zielonym stanowią własność matki powódki, która od kilku lat zamieszkuje na w/w nieruchomości. Telewizor (...) został kupiony w 2005r. Lodówko-zamrażarkę marki B. kupiła powódka po ustanowieniu rozdzielności majątkowej za pieniądze uzyskane tytułem zadośćuczynienia przyznanego za wypadek komunikacyjny, w następstwie którego powódka doznała urazu kręgosłupa. M. K. nie zamieszkuje na przedmiotowej nieruchomości od 1996r. tj od daty kiedy rozpoczęła studia w K.. (dowód: zeznania świadka H. J. k: 97v-98, zeznania świadka M. K. k: 111v-112, zeznania powódki k: 112v-113, paragon k: 18-19)

Pismem z dnia 03 października 2014r. powódka zwróciła się do pozwanego z wnioskiem o odstąpienie od egzekucji zajętych ruchomości stanowiących jej własność. (dowód: pismo powódki z dnia 03.10.2014r. k: 26-27)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych powyżej dowodów, w tym w szczególności na podstawie dowodów z dokumentów, albowiem ich prawdziwość nie budziła wątpliwości, a okoliczności z nich wynikające były spójne, logiczne i konsekwentne, a nadto korelowały z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Nadto, żadna ze stron przedmiotowego postępowania nie kwestionowała ważności wskazanych dokumentów. Sąd dał wiarę także zeznaniom przesłuchanych w sprawie świadków oraz powódki albowiem były one spójne i wzajemnie się uzupełniały. Z kolei zeznania delegata pozwanego W. W. (3) niewiele wniosły do sprawy, gdyż nie miał wiedzy na temat tego czyją własność stanowią zajęte ruchomości oraz jak przyznał, nie brał udziału w czynnościach egzekucyjnych.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał dochodzone powództwo w znacznej części za zasadne. Zgodnie z treścią art. 841 § 1 kpc osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Podstawa do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji zachodzi więc wówczas, gdy w toku zajęcia zostały naruszone prawa osoby trzeciej, przy czym chodzi o naruszenie tego rodzaju, że doszło do zajęcia takiego składnika majątkowego, z którego wierzyciel nie ma prawa zaspokoić swojej wierzytelności.

§ 3 w/w artykułu stanowi, że powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Zdaniem Sądu powództwo zostało skutecznie wniesione albowiem powódka powzięła wiadomość o naruszeniu jej praw w dniu zajęcia ruchomości tj w dniu 11 września 2014r., a pozew w niniejszej sprawie złożyła w dniu 10 października 2014r, a zatem w przypisanym terminie.

Egzekucja sądowa prowadzona jest przeciwko dłużnikowi H. J. w oparciu o wyrok Sądu Okręgowego w C. (...) z dnia 07 maja 2014r. w sprawie o sygn. V GC (...) opatrzny klauzulą wykonalności w dniu 18 sierpnia 2014r. Art. 776 ( 1) § 1 kpc stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Żadna z zajętych ruchomości nie stanowiła majątku osobistego dłużnika. Wskazać przy tym należy, iż pomiędzy powódką i dłużnikiem aktem notarialnym – umową z dnia 05 października 2011r. została ustanowiona rozdzielność majątkowa. W toku postępowania pozwany przyznał, że przeciwko powódce jako małżonce dłużnika nie została nadana wyrokowi Sądu Okręgowego w C. (...) z dnia 07 maja 2014r. w sprawie o sygn. V GC (...) klauzula wykonalności. Podnosił, że ruchomości, których zwolnienia spod egzekucji powódka się domaga wchodziły w skład majątku wspólnego dłużnika i powódki zgodnie z treścią art. 34 krio. Jednakże podkreślić należy, iż fakt że przeciwko powódce nie została nadana klauzula wykonalności uniemożliwia prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego. Powódka nie stała się zatem dłużnikiem egzekwowanym. Tak prowadzona egzekucji niewątpliwie narusza prawa powódki. Środki pieniężne w kwocie 800 zł. zajęte przez Komornika zdaniem Sądu stanowiły majątek odrębny powódki, albowiem pomiędzy małżonkami J. nie obowiązywała już wspólność majątkowa małżeńska, powódka posiada własne źródło dochodu, dłużnika nie było podczas czynności egzekucyjnych, a pieniądze które komornik zajął uprzednio sama powódka położyła na parapecie okiennym.

Niezależnie od powyższego nawet gdyby przyjąć, że zajęte ruchomości wchodziły w skład majątku wspólnego - jak twierdziła strona pozwana, brak było podstaw do zajęcie w/w ruchomości również i z drugiego powodu. Pomiędzy małżonkami nie został dokonany podział majątku wspólnego. W wyroku z dnia 07 marca 2013r. (I Ca 838/12, LEX nr 1344227) Sąd Apelacyjny w Szczecinie przyjął, że powinno się dokonać podziału majątku wspólnego, przed momentem skierowania egzekucji przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, do przedmiotów nim objętych, choćby już po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek orzeczenia rozwodu. Po zniesieniu wspólności ustawowej majątek dotychczas wspólny małżonków stanowi masę, do której stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z uwzględnieniem przepisów o dziale spadku, a zaspokojenie wierzyciela z przedmiotu należącego do takiej masy podlega ograniczeniom (art. 912 k.p.c.). Stanowisko to Sąd rozpoznając niniejszą sprawę w pełni podziela. Zważyć bowiem należy, iż ustanie wspólności ustawowej wywołuje daleko idące i różnorakie skutki w odniesieniu do majątku, który był objęty taką wspólnością. Pierwszym z nich jest określenie udziału każdego z małżonków w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o.). Określenie tych udziałów nie jest jednak ostateczne i definitywne, gdyż w świetle dyspozycji art. 43 § 2 k.r.o. mogą być one ustalone przez sąd w innych rozmiarach. Może to prowadzić do daleko idącego ograniczenia udziału jednego z małżonków w majątku wspólnym. Do majątku, który był objęty wspólnością ustawową, od chwili jej ustania stosuje się przepisy - odpowiednio - o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku (art. 46 k.r.o.). Mimo że jest to majątek o innym statusie prawnym niż majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową, jest majątkiem wspólnym małżonków. Do majątku objętego wspólnością od momentu jej ustania aż do chwili jej podziału stosuje się art. 43 i 45 krio, a w sprawach w nich nieunormowanych - odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego, tj. art. 1035-1036 k.c. Art. 1035 k.c. odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych, stąd znajdują tu odpowiednie zastosowanie art. 197-221 k.c. Za utrwalony uznać należy także pogląd, iż po ustaniu wspólności ustawowej wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jedno z małżonków, nie może żądać zaspokojenia wprost z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku, który był objęty wspólnością. Taki wierzyciel może żądać zaspokojenia wyłącznie z przedmiotów wchodzących w skład dotychczas osobistego majątku dłużnika, z przysługującego mu udziału w dotychczasowym majątku wspólnym oraz z przedmiotów majątkowych nabytych przez niego po ustaniu wspólności ustawowej. Jednakże według przeważającego w doktrynie poglądu, zaspokojenie wierzyciela z udziału dłużnika w majątku wspólnym wymaga uprzedniego zajęcia prawa dłużnika do żądania podziału majątku wspólnego (art. 896 i 912 k.p.c.), wystąpienia na tej podstawie o podział majątku wspólnego, a po przeprowadzeniu podziału - skierowania egzekucji do przedmiotów, jakie przypadły dłużnikowi (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 05 lutego 2010r. III CZP 132/09, OSNC 2010/6/90) Jeżeli postępowanie takie nie toczy się, wierzyciel może zająć prawo dłużnika do żądania podziału majątku wspólnego (912 k.p.c.) i wystąpić na tej podstawie o podział majątku wspólnego.

Nadmienić należy, iż fakt zawarcia przez powódkę z pozwanym ugody w dniu 05 września 2013r., jak również okoliczności i podstawy powstania wierzytelności pozwanego wobec małżonka powódki nie miał istotnego znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy.

Mając powyższe na względzie Sąd w pkt 1 sentencji wyroku zwolnił spod egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w O. (...)T. P. w sprawie o sygn. Km (...) środki pieniężne w kwocie 800 zł. oraz ruchomości w kwocie telewizora marki S., telewizora marki LG, kompletu wypoczynkowego skórzanego wraz ze stolikiem okrągłym drewnianym, 2 witryn, komody oraz lodówko-zamrażarki marki B..

Brak było natomiast podstaw do uwzględnienia powództwa w części dotyczącej zwolnienia spod egzekucji stołu drewnianego brązowego wraz z 6 krzesłami z siedziskiem w kolorze zielonym. Jak bowiem przyznała sama powódka w/w ruchomości stanowiły własność matki powódki. Zatem egzekucja w tej części nie narusza jej praw. W tym stanie na zasadzie w/w przepisów Sąd w w/w zakresie powództwo oddalił.

O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 kpc, albowiem powódka uległa tylko co do nieznacznej części swego żądania. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 812 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu, na którą złożyły się opłata sądowa od pozwu w kwocie 195 zł., kwota 600 zł. stanowiąca stawkę minimalną wynagrodzenia pełnomocnika powódki ustaloną w oparciu o § 6 pkt 3) rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 461 z późn. zm.) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł.

Z/ 1 odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć (...)

2. odnotować uzasadnienie w kontrolce uzasadnień,

3. kal 14 dni lub z wpływem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Polak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Myszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Korusiewicz
Data wytworzenia informacji: