Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 846/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Myszkowie z 2015-06-11

Sygn. akt IIK 846/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2015r.

Sąd Rejonowy w Myszkowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący SSR Jadwiga Błasiak

Protokolant Aneta Hak

Prokurator nie stawił się – powiadomiony wokandą

po rozpoznaniu dnia 11 czerwca 2015r.

sprawy

P. C. urodzonego (...) M.,

syna T. i A. z domu P.

oskarżonego o to, że :

w miesiącu lipcu 2014 roku w M. woj. (...) nabył od nieznanego mu mężczyzny telefon komórkowy Samsung G. (...) wartości 909,18 złotych za kwotę 200 złotych o, którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, przy czym czynu tego dopuścił się po odbyciu 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej na mocy art. 279§1kk w zw z art. 64§2 kk przez Sąd Rejonowy w Myszkowie sygnatura akt IIK 112/07 którą odbył w okresie od 07 października 2008 roku do 07 kwietnia 2010 roku.

tj. o przestępstwo określone w art. 292§1kk w zw z art. 64§1 kk

I.  Oskarżonego P. C. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 292§1kk w zw. z art. 64§1kk i za to z mocy art. 292§1kk i art. 33§2i3kk wymierza mu karę 8/ośmiu/ miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 60/sześćdziesiąt/ stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10/dziesięć/ złotych.

II.  Na mocy art. 69§1i2kk i art. 70§1pkt1kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu P. C. na okres lat 3/trzech/.

III.  Na mocy art. 2 i 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych i art. 627kpk zasądza od oskarżonego P. C. na rzecz Skarbu Państwa 300/trzysta/ złotych opłaty sądowej i wydatki poniesione w sprawie w kwocie 70/siedemdziesiąt/ złotych.

Sygn. akt II K 846/14

UZASADNIENIE

W trakcie przewodu sądowego Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W nocy z 6 na 7 maja 2014r. doszło w M. przy ulicy (...) do włamania do Kancelarii Adwokackiej (...). Z pomieszczeń skradziono różne, drobne rzeczy, w tym nowy, znajdujący się w oryginalnym opakowaniu telefon Samsung G. (...) o wartości rynkowej nie mniejszej niż 909,18 zł.

Na początku lipca 2014r., w godzinach wieczornych oskarżony P. C. przebywał w salonie gier mieszczącym się w M. przy ulicy (...). W lokalu tym, za kwotę 200,00 zł nabył od młodego, nieznanego mu mężczyzny telefon komórkowy Samsung G. (...). Wiedział, że jest to nowe urządzenie i że jego wartość znacznie przekracza cenę nabycia. Telefon kupił wraz z pudełkiem, przy czym nie było przy nim ładowarki. Przedmiotowy telefon pochodził z kradzieży z włamaniem, jaka miała miejsce w nocy z 6 na 7 maja 2014r.

Oskarżony posiada wykształcenie średnie, z zawodu jest mechanikiem - ślusarzem. Jest kawalerem, na utrzymaniu ma jedno dziecko w wieku 3 lat. Na stałe nie pracuje, z prac dorywczych w budownictwie osiąga miesięczne dochody w przedziale 1.000,00 zł – 2.000,00 zł. Nie był leczony psychiatrycznie, neurologicznie ani odwykowo. Dotychczas był wielokrotnie karany, m.in. wyrokiem Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 28.06.2007r. sygn. akt IIK 112/07 za przestępstwo z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk, za które wymierzono mu bezwzględną karę pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku i sześciu miesięcy. Powyższą karę odbył w całości w okresie od 07 października 2008 roku do 07 kwietnia 2010 roku.

Powyższy stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił na podstawie następujących dowodów:

wyjaśnień oskarżonego P. C. (k. 28-29, 54 verté), zeznań świadka K. R. (k. 55 verté), notatki urzędowej dot. zgłoszenia kradzieży z włamaniem (k.2-3), protokołu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie (k.4-6), aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (k. 7), wykazu połączeń telefonicznych (k. 14-16), protokołu przeszukania (k. 19-20), protokołu zatrzymania rzeczy (k. 22-24), odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 28.06.2007r. sygn. akt IIK 112/07 (k. 35), danych o karalności (k. 33-34).

Oskarżony P. C. w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Podał w nich, że w salonie gier w M. przy ulicy (...), nieznany mężczyzna zaproponował mu zakup dużego telefonu Samsung z dotykowym wyświetlaczem. Chciał za niego najpierw 400,00 zł. W związku z tym, że P. C. nie miał takiej sumy, ostatecznie stanęło na kwocie 200,00 zł. P. C. otrzymał ten telefon wraz z pudełkiem, ale nie było w nim ładowarki. Oskarżony używał zakupiony telefon przez kilka dni. W związku z tym, że nie był ekonomiczny w utrzymaniu, po pewnym czasie odsprzedał go dalej. Oskarżony przyznał, że telefon został przez niego zakupiony bardzo okazyjnie.

Przed Sądem P. C. dokonał modyfikacji w zakresie przyznania się do winy w ten sposób, że przyznał się do nabycia przedmiotowego telefonu, zaprzeczył natomiast, by - na podstawie towarzyszących nabyciu okoliczności - mógł przypuszczać, że telefon pochodzi z kradzieży. Jednocześnie zaznaczył, że uważa, iż już cena 400,00 zł nie była adekwatna do wartości telefonu, albowiem było to nowe urządzenie, nie posiadał żadnych cech użytkowania.

Sąd Rejonowy uznał złożone przez oskarżonego wyjaśnienia w przeważającej części za wiarygodne. Są one dość przejrzyste i logiczne. Mimo, iż oskarżony w toku postępowania jurysdykcyjnego w całości wycofał się z uprzedniego przyznania do winy, w ocenie Sądu miał on świadomość co do pochodzenia telefonu. Postawa zaprezentowana przed Sądem jest zaś jedynie przejawem przyjętej przez niego linii obrony.

Wątpliwości Sądu co do polegania na prawdzie nie wzbudziły natomiast zeznania świadka – K. R.. Świadek w sposób, jasny i rzeczowy opisała historię włamania do jej kancelarii. Podała, jakie przedmioty zginęły wtedy z zajmowanych przez nią pomieszczeń. Potwierdziła, że ukradziony jej telefon Samsung G. (...) był nigdy nie używany, znajdował się w oryginalnym pudełku. Wskazała jednocześnie, że wartość urządzenia kształtowała się w tamtym czasie w przedziale 1.500,00 zł – 2.000,00 zł.

Za w pełni wiarygodny i mający znaczenie dla sprawy Sąd uznał także aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd zważył, co następuje:

P. C. stanął pod zarzutem tego, że w miesiącu lipcu 2014 roku w M. woj. (...) nabył od nieznanego mu mężczyzny telefon komórkowy Samsung G. (...) wartości 909,18 złotych za kwotę 200 złotych o, którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i mógł przypuszczać, że został uzyskany za pomocą czynu zabronionego.

W świetle dokonanych ustaleń faktycznych i przeprowadzonej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, iż P. C. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 292 § 1 kodeksu karnego. Fakt, że oskarżony dokonał zakupu telefonu pochodzącego z kradzieży jest w ocenie Sądu bezsporny. Jednocześnie - zdaniem Sądu – P. C. powinien i mógł przypuszczać, że urządzenie zostało uzyskane za pomocą czynu zabronionego. Oskarżony sam m.in. wyraźnie przyznał, iż cena zakupu zaproponowana przez nieznanego mu mężczyznę za sprzedawany aparat była nieadekwatna do jego wartości. P. C. podkreślił, że było to urządzenie nowe, którego cena rynkowa na pewno przekraczała 400,00 zł.

Oskarżony stanął pod zarzutem dopuszczenia się nieumyślnego paserstwa. Nieumyślność określona w art. 292 kk polega na powinności i możliwości przewidywania, na podstawie towarzyszących okoliczności, że rzecz pochodzi z przestępstwa. Sprawca nie wie z całą pewnością, że rzecz pochodzi lub może pochodzić z przestępstwa, lecz na podstawie towarzyszących okoliczności, w jakich uzyskuje rzecz, powinien to wiedzieć. Podstawą powinności nie są tutaj normy prawne, ale konkretne okoliczności towarzyszące uzyskaniu rzeczy. P. C. zakupu telefonu dokonał w lokalu gier na automatach. Nieznany mężczyzna zaoferował mu zakup telefony Samsung G. (...) najpierw za kwotę 400,00 zł, którą potem obniżył do 200,00 zł. Oczywistym jest, że nie oferowałby do sprzedania takiego telefonu za wskazaną kwotę, gdyby sam poniósł na niego wysokie nakłady. Dodatkowo miejsce, w którym dokonano transakcji samo w sobie sprzyja występowaniu „ciemnych interesów”, niejednokrotnie balansujących na granicy zgodności z prawem. Ponadto oskarżony wielokrotnie miał do tej pory styczność ze światem przestępczym, w tym z racji swojego wielokrotnego karania, także ze skazaniem na bezwzględną karę pozbawienia wolności. Mając takie własne doświadczenia tym bardziej łatwo było mu rozpoznać okoliczności towarzyszące nabyciu przedmiotowego telefonu.

Reasumując powyższe, zdaniem Sądu świadomość możliwości nielegalnego pochodzenia rzeczy występowała u P. C. w chwili jej nabycia. Za takim przyjęciem przemawiają zarówno dotyczące transakcji okoliczności natury podmiotowej, jak i przedmiotowej. Jak wspomniano, zarówno elementy podmiotowe charakteryzujące nabywcę, takie jak jego obcowanie ze środowiskiem przestępczym, znajomość panujących w nim reguł i charakteru prowadzonych interesów, etc, ale i przedmiotowe, tj. miejsce dokonania transakcji czy cena zakupu /niewspółmierna do wartości/, zakup telefonu bez dokumentów i ładowarki, bezsprzecznie kształtowały obraz rzeczywistości w świadomości P. C. i powinno u niego wzbudzić co najmniej podejrzenie, że telefon ten pochodzi z nielegalnego źródła.

W tych okolicznościach wina oskarżonego nie może budzić wątpliwości. Mając na uwadze powyższe, Sąd wymierzył oskarżonemu P. C. karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Sąd przyjmując jednocześnie, że dla osiągnięcia celów kary nie jest na razie niezbędna bezwzględność w jej stosowaniu, na mocy art. 69 § 1, 2, 4 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił oskarżonemu na okres trzech lat tytułem próby. Ponadto obok orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd wymierzył P. C. grzywnę w wysokości sześćdziesięciu stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę dziesięciu złotych. Sąd stanął na stanowisku, że kary te są współmierne do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. Grzywna orzeczona obok warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności leży w granicach finansowych możliwości oskarżonego, a ponadto wzmocni charakter represyjny skazania.

Powrót P. C. do przestępstwa wskazuje na jego wysokie zdemoralizowanie i nieustanne lekceważenie norm prawnych. Jego zachowanie polegające na nabyciu rzeczy pochodzącej z przestępstwa ma ponadto szerokie oddziaływanie społeczne, a to poprzez napędzanie potencjalnych przestępców do popełniania czynów zabronionych przeciwko mieniu, skoro wiedzą, że będą mieli nabywców „fantów” z czynów tych pochodzących. Należy wskazać także, że w warunkach przedmiotowej sprawy praktycznie nie istniały żadne okoliczności łagodzące. Jedynie nieznaczna wartość szkody zdecydowała o wymierzeniu P. C. stosunkowo niskiej kary.

Orzeczona kara - zdaniem Sądu - jako adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz winy, spełni swoje cele w zakresie represji, jak i prewencji, stanowiąc ostrzeżenie dla innych osób mających skłonności do zachowań przestępczych. Będzie oddziaływać na społeczną świadomość i ją kształtować, by utrwalić przekonanie, że popełnianie wszelkich, nawet pozornie błahych czynów zabronionych jest potępiane, a tym samym zwiększać skuteczność prewencyjnego oddziaływania na społeczeństwo.

Sąd - na mocy art. 2 i 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych oraz art. 627 kpk - obciążył ponadto oskarżonego kosztami postepowania sądowego, na które złożyły się 300,00 zł tytułem opłaty oraz 70,00 zł tytułem poniesionych w toku postepowania wydatków.

Należy podnieść, że Sąd przez przeoczenie nie wyeliminował z opisu i kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu działanie w warunkach art. 64§1kk, oczywistym bowiem jest, że jednym z warunków przyjęcia recydywy jest popełnienie ponownie przestępstwa umyślnego, co nie miało jednak miejsca w przedmiotowej sprawie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Hak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Myszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Błasiak
Data wytworzenia informacji: